Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym pliku JPK_VAT

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 2810).

Rozwiązania zawarte w tym rozporządzeniu są korzystne dla podatników. Upraszczają obowiązki deklaracyjne oraz ewidencyjne, a także doprecyzowują istniejące przepisy, co ma na celu wzmocnienie przejrzystości i pewności prawa.

Jest to m.in. zmiana polegająca na zastąpieniu w § 10 w ust. 1 w pkt 8 rozporządzenia sformułowania „z dokumentów zbiorczych o sprzedaży z kas rejestrujących”.

Skala i wskaźnik podatkowy w 2023r.

Ponadto zmiana brzmienia § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h omawianego rozporządzenia wynika ze zmiany treści załącznika nr 12 do ustawy o VAT. Od dnia 1 stycznia 2022 r. uległa zmianie treść załącznika 12 do ustawy o VAT – część treści zawartej w poz. 1 został wydzielona do poz. 1a. W efekcie tej zmiany z poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT „wyłączona” została część towarów zawarta w CN 7112. Towary objęte tym grupowaniem trafiły łącznie z innymi towarami do grupowania CN 8549: Odpady i złom elektryczne i elektroniczne ( w tym z udziałem metali szlachetnych). W tej części CN 8549 dodano do załącznika nr 12 wprowadzając poz. 1a.

W § 10 ust. 5 pkt rozporządzenia doprecyzowano zapis, poprzez usunięcie wyrazu „wewnętrzny”, że oznaczenie „RO” dotyczy dokumentu zbiorczego o sprzedaży z kas rejestrujących. Zmiana związana jest z dostosowaniem do brzmienia § 10 ust. 1 pkt 8.

W § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia zmieniono nomenklaturę z „dokumentu wewnętrznego” na „dowód wewnętrzny”. Zmiana ta jest podyktowana ujednoliceniem nazewnictwa z innymi przepisami podatkowymi m.in. przepisami podatkowymi m.in., przepisami o podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodu (przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) i innych ewidencjach.

Żywność bezpośrednio od rolnika Kurnik mobilny