Skala i wskaźnik z niej wynikający w 2023r.

W 2023 r. obowiązuje ta sama skala podatkowa, która obowiązywała w dniu 31 grudnia 2022r. To oznacza, że wysokość pierwszego progu podatkowego nie uległa zmianie i jego górną granicę w 2023 r. wyznacza kwota 120.000 zł, a obowiązujące stawki podatku wynoszą 12% i 32%.

Na niezmienionym poziomie pozostała również w stosunku do obowiązującej w 2022 r. kwota wolna od podatku. Jej wysokość wynosi 30.000 zł w skali roku. To powoduje, że obowiązek zapłaty podatku nie dotyczy w 2023 r. podatników pdof uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie. Jeżeli jednak otrzymywane przez nich świadczenia będą stanowiły podstawę naliczania składki zdrowotnej, to – tak jak w 222 r. – pomimo braku obowiązku ich opodatkowania będą ją musieli opłacić.

Również, obowiązek wpłacania zaliczek na pdof przez przedsiębiorców korzystających z opodatkowania według skali podatkowej w 2023 r. – tak jak w 2022 r. – powstanie poczynając od miesiąca, w którym ich firmowe dochody przekroczą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli w miesiącu, w którym przekroczą 30.000 zł (art. 44 ust.3 pkt 1 ustawy o pdof). Jednak tak jak dotychczas po przekroczeniu limitu przedsiębiorcy nadal będą mogli nie wpłacać zaliczki na pdof, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie będzie przekraczał 1.000 zł (art. 44 ust. 15 ustawy o pdof).

Radca prawny Łódź

Z uwagi na 12% stawkę podatku obowiązującą w pierwszym przedziale skali podatkowej, wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynosi obecnie 3.600 zł rocznie. W efekcie 1/12 tej kwoty stosowana przez płatników pdof w 2023 r. do 300 zł miesięcznie. Ważną zmianą dotyczącą jej stosowania jest jednak to, że od 1 stycznia 2023 r. mogą ją uwzględniać przy obliczaniu zaliczek na pdof nie tylko dotychczas upoważnieni do jej stosowania płatnicy pdof, wśród których najwięcej było zakładów pracy dokonujących świadczeń pracowniczych, ale również podmioty dokonujące innych ustawowo określonych należności. Tę możliwość ustawodawca rozszerzył w 2023 r. na:

  • Świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 4-9 ustawy o pdof, czyli m.in. przychody z umów zlecenia i o dzieło oraz przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem czy kontraktów menadżerskich,
  • Przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o pdof,
  • Świadczenia z praktyk absolwenckich oraz praktyk uczniowskich (art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof).

Ponadto od 1 stycznia br. miesięczna wartość kwoty zmniejszającej podatek jest podzielna. Z art. 31b ustawy o pdof wynika, że podatnik może wskazać do trzech płatników uprawnionych do stosowania kwoty zmniejszającej podatek, składając każdemu z nich oświadczenie PIT-2. W oświadczeniu tym wskazuje, czy ten płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) czy 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

Żywność bezpośrednio od rolnika Kurnik mobilny