W połowie maja br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów. Zmiany, które mają zostać wprowadzone przez projekt dotyczą głównie firm pożyczkowych.

Zmiany obejmują ograniczenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego z wyłączeniem odsetek do sumy, na którą składają się 25% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego oraz 30% całkowitej kwoty tego kredytu w stosunku rocznym, a także wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie – wysokość odsetek za opóźnienia nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Według założeń, zostaną wprowadzone ustawowe wymogi dotyczące podejmowania i wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich. Wymogi te będą dotyczyć udzielania pożyczek ze środków własnych instytucji pożyczkowych. Będą obowiązywały wymogi dotyczące kapitału oraz formy organizacyjno-prawnej firmy. Proponuje się, by formą taką była spółka kapitałowa z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 200 000 zł. Środki na ten kapitał nie będą mogły być przyjęte przez spółkę (np. kredyt, pożyczka lub emisja obligacji) lub pochodzić ze źródeł nieudokumentowanych”- czytamy w komunikacie. Kolejny wymóg to niekaralność osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz prokurentów.

Projekt zakłada także wprowadzenia maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek. CIR podało, że przepisy te będą służyć wyeliminowaniu lichwiarskich praktyk. Zmienione będą przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące maksymalnej wysokości odsetek. Przyjęta będzie zasada, że wysokość odsetek za opóźnienia nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Celem tych zmian jest ukrócenie stosowanych obecnie praktyk, polegających na udzielaniu konsumentom pożyczek na krótkie okresy (tzw. chwilówki) i wymaganiem (w krótkim okresie) całkowitej jednorazowej spłaty pożyczki wraz z jej kosztami. Głównym celem autorów projektu jest doprowadzenie do uzyskania sytuacji, w której oprocentowanie kredytów konsumenckich nie będzie przekraczać racjonalnych granic.