Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyjaśnienia, w których wskazuje na jakich zasadach ustalane są wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 915, dalej jako: „Ustawa”). Jak wynika z przepisów powołanej Ustawy, maksymalna kara nałożona na przedsiębiorcę może wynosić nawet 20 tysięcy złotych.

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na przedsiębiorców jest ujawnianie cen oraz powodów, dla których ich wysokość została obniżona. Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UOKiK przeciętny konsument powinien móc z łatwością zapoznać się z treścią tych informacji, bez pomocy ze strony pracowników bądź samego przedsiębiorcy. Nie wskazano w jaki sposób informacje te powinny zostać przedstawione potencjalnym klientom, pozostawiając w tej kwestii wolną rękę prowadzącym daną działalność gospodarczą (dla przykładu: naklejka na produkcie, plakietka itp.), co jednak istotne za niedopuszczalne uznano zapisanie ceny w kodzie kreskowym konkretnego towaru.

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie spełni powyższych wymogów, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ma uprawnienia do nałożenia stosownej kary. Przy jej ustalaniu, inspektorzy są zobowiązani do rozpatrzenia następujących kryteriów:

  • stopnia naruszenia obowiązków przez przedsiębiorcę,
  • dotychczasowe prowadzenie działalności,
  • rozmiar obrotu oraz przychodu.

Prezes UOKiK w swoich wyjaśnieniach wskazał również wprost sytuacje, które będą uznawane za bardzo poważne naruszenie. Mianowicie chodzi o przypadek, gdy w sklepie lub punkcie usługowym brakować będzie informacji o cenach:

  • całego asortymentu towarów w całym sklepie lub punkcie,
  • całego asortymentu w jednym z działów sklepu,
  • większości towarów lub usług.

Ponadto za poważne naruszenie uznano niezgodność danych cenowych dotyczących przeważającej część artykułów, a także nie poinformowanie o powodach obniżenia ceny.

Analizując kryterium dotyczące dotychczasowej działalności przedsiębiorcy, inspektorzy będą nakładać wyższą karę na tych, którzy „funkcjonują na rynku od dłuższego czasu i byli już kilkakrotnie kontrolowani i karani”.

Jak wynika z wyjaśnień Prezesa UOKiK nie są one prawnie wiążące, jednak organy Inspekcji Handlowej będą brały je pod uwagę podczas przeprowadzanych kontroli.