Nareszcie doczekaliśmy się ułatwień w procedurze kierowania na wstępne badania lekarskie. 1 kwietnia 2015 r. weszła bowiem w życie od dawna oczekiwana przez pracodawców nowelizacja zmieniająca treść art. 229 kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi zasadami badaniom wstępnym nie będą podlegać osoby, które zmieniają pracodawcę, ale przedstawią nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (tzn. uzyskane na podstawie skierowania od poprzedniego pracodawcy, którego ważność jednak nie wygasła), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Zmiana w przepisach kodeksu pracy dotyczy orzeczeń lekarza pracy wydanych po dniu 1 kwietnia 2015 r. czyli dniu wejścia w życie nowelizacji.

Wyjątku od zwolnienia z kierowania na ponowne badania lekarskie nie będzie można jednak stosować do osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. W stosunku do tych osób, konieczne będzie każdorazowe ponowienie wstępnych badań lekarskich. (Szczegóły w zakresie uznawania pracy za niebezpieczną zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.)