W najnowszym orzeczeniu z dnia 11 lutego 2015 r. (sygn. I PK 123/14) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę. Nie zmienia tego nawet wpisanie takiej klauzuli do umowy o pracę.

Sąd Najwyższy nie przedstawił jeszcze uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia, ale już budzi ono spore kontrowersje w doktrynie. Dotychczas przeważało bowiem stanowisko odmienne, w myśl, którego wraz z przejściem zakładu pracy dochodzi również do przejścia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

Wobec tezy orzeczenia Sądu Najwyższego wątpliwości budzi w szczególności czy pracownik nadal jest związany zakazem konkurencji po przejściu zakładu pracy z poprzednim pracodawcą.

Nie wiadomo również na jakiej podstawie Sąd Najwyższy oparł swoje rozstrzygnięcie. Obowiązujące przepisy wskazują jedynie, iż zakaz konkurencji ustaje przed terminem, na który został zawarty, w dwóch sytuacjach: ustania przyczyn uzasadniających dalsze trwanie zakazu oraz niewywiązywania się przez pracodawcę z obowiązku zapłaty na rzecz pracownika odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji.

Kuriozalny jest fakt, iż Sąd Najwyższy może pogorszyć sytuację pracodawców mimo faktu, że wydał swoje rozstrzygnięcie na korzyść pracodawcy, który dzięki temu wyrokowi uniknął konieczności płacenia odszkodowania, zawartego w porozumieniu o zakazie konkurencji zawartym przez pracownika ze swoim poprzednim pracodawcą.

Zachęcamy do śledzenia naszego newslettera ponieważ powrócimy do opisu tej sprawy jak tylko pojawi się uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego.