Pragniemy poinformować, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE w sprawie kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych.

Rozporządzenia wchodzą w życie dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie zmieni się także wartość średniego kursu złotego w stosunku do euro i wynosić będzie 4,1749. Obecnie kurs złotego w stosunku do euro wynosił 4,2249.

Wobec powyższego od stycznia 2016 r. zwiększeniu ulegną kwoty progowe, tj. kwoty zamówień lub konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ich zestawienie w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj zamawiającegoDotychczas Roboty budowlaneDotychczas Dostawy lub usługiOd 1.1.2016 r. Roboty budowlaneOd 1.1.2016 r. Dostawy lub usługi
Zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej5.186.000 euro 21.910.331 PLN netto134.000 euro 566.137 PLN netto5 225 000 euro 21.813.853 PLN netto135.000 euro 563.612 PLN netto
Inni zamawiający (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa)5 186 000 euro 21.910.331 PLN netto207.000 euro 874.554 PLN netto5 225 000 euro 21.813.853 PLN netto209 000 euro 872.554 PLN netto
Zamawiający sektorowi5 186 000 euro 21.910.331 PLN netto414.000 euro 1.749.109 PLN netto5 225 000 euro 21.813.853 PLN netto418 000 euro 1.745.108 PLN netto
Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa5 186 000 euro 21.910.331 PLN netto414.000 euro 1.749.109 PLN netto5 225 000 euro 21.813.853 PLN netto418 000 euro 1.745.108 PLN netto