W dniu 26 marca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza następujące zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej jako PZP):

  • podwyższenie progu zastosowania ustawy PZP z 14 000 euro do 30 000 euro.

Nowa wysokość progu – 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy PZP, będzie dotyczyła wszystkich kategorii zamawiających.

  • wyłączenie obowiązku stosowania ustawy PZP do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, czyli mniejszej niż tzw. progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi:

1) służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;
2) z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

  • doprecyzowanie wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych;
  • rozszerzenie przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę;
  • wprowadzenie możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło : http://www.uzp.gov.pl/