W dniu 27 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął w składzie 7 sędziów uchwałę w sprawie II OPS 3/16, której przedmiotem była kwestia lokalizowania obiektów budowlanych w zabudowie jednorodzinnej przy granicy z działką sąsiednią.

Przedmiotem uchwały były pojawiające się wątpliwości prawne dotyczące tego, czy dopuszczenie w decyzji o warunkach zabudowy możliwości budowy obiektu budowlanego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką przesądza sama w sobie o dopuszczalności realizacji inwestycji „w granicy” czy też niezależnie od warunków zabudowy należy badać również spełnienie wymogów określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przepisy te bowiem dopuszczają możliwość sytuowania budynków w zabudowie jednorodzinnej w odległości mniejszej niż 4 metry bądź 3 metry od granicy z sąsiednią działką budowlaną w ściśle określonych warunkach. Taka możliwość dotyczy przede wszystkim działek wąskich (nie szerszych niż 16 metrów) a także budynków przylegających do istniejących przy granicy obiektów na działce sąsiedniej.

Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanej uchwale przyjął, że nawet jeżeli w decyzji o warunkach zabudowy dopuszczono lokalizację obiektu budowlanego bezpośrednio przy granicy lub budynku, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, to dla takiej lokalizacji obiektu konieczne jest ponadto spełnienie warunków określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uchwałą jest dostępna na portalu orzeczeń NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/08FBD52FE6