Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego czeka teraz na podpis Prezydenta RP, ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r. Jakie zmiany będą dotyczyły formy i treści decyzji administracyjnych? Zmiana, którą widać na pierwszy rzut oka, to zmiana redakcji katalogu elementów decyzji z art. 107 § 1 k.p.a. Zwarty tekst zastąpiono wyliczeniem składającym się z dziewięciu punktów. Poniżej tabelaryczne zestawienie zmian.

Art. 107 § 1 k.p.a. Uwagi
do 1 czerwca 2017 r. od 1 czerwca 2017 r.
Decyzja powinna zawierać: Decyzja zawiera:
oznaczenie organu administracji publicznej 1) oznaczenie organu administracji publicznej
datę wydania 2) datę wydania
oznaczenie strony lub stron 3) oznaczenie strony lub stron
powołanie podstawy prawnej 4) powołanie podstawy prawnej
rozstrzygnięcie 5) rozstrzygnięcie
uzasadnienie faktyczne i prawne 6) uzasadnienie faktyczne i prawne
pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie 7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania zrzeczenie się odwołania

nowy

art. 127a k.p.a.

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny zmiana redakcyjna
Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. 9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. sprzeciw od decyzji

nowe art. 64a-64e p.p.s.a.

Koszty postępowania sądowego:

– art. 199 i nast. p.p.s.a. oraz rozporządzenie o wpisie

– ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Zwolnienie od kosztów sądowych i prawo pomocy przed sądem administracyjnym

– art. 239-263 p.p.s.a.

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

– art. 94 i nast. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

*skróty:
k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego
p.p.s.a. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
rozporządzenie o wpisie – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Największym wyzwaniem dla organów administracji będzie prawidłowe sformułowanie pouczeń w decyzjach. Pouczenia będą dużo bardziej rozbudowane, niż dotąd, w szczególności konieczne będzie uzupełnienie dotychczasowych formularzy o informacje dotyczące postępowania przed sądami w zakresie kosztów, zwolnienia od kosztów i prawa pomocy. Zgodnie z art. 112 k.p.a. błędne pouczenie nie może zaszkodzić stronie, która się do niego zastosowała. Przepis ten także został znowelizowany, ale nowelizacja obejmuje tylko uzupełnienie przepisu o instytucję zrzeczenia się odwołania. Art. 112 k.p.a. ogranicza zakres ochrony tylko do skutków błędnego pouczenia co do prawa do odwołania, zrzeczenia się odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego oraz skargi do sądu administracyjnego. Strona nie jest jednak chroniona przed skutkami zastosowania się do pouczania o kosztach sądowych oraz zwolnieniu od obowiązku ponoszenia tych kosztów.