Dnia 17 września br. prezydent podpisał uchwalone przez parlament pakiety ustaw zmieniających przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Ustawy wprowadzają szerokie zmiany w podatkach dochodowych, wyrażające się w szczególności we wprowadzeniu opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – Controlled Foreign Corporation). Wprowadzono również zmiany w szeregu obowiązujących dotychczas regulacji, m.in. w zakresie cen transferowych, niedostatecznej kapitalizacji, zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, opodatkowania przekształceń spółek kapitałowych w osobowe, dochodów wspólników spółek osobowych w przypadku ich likwidacji oraz ważności certyfikatów rezydencji.

Zmiany wejdą w życie dnia 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, które wejdą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia oraz przepisów dotyczących certyfikatów rezydencji, które wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Niektóre zmiany wprowadzone w ustawach wejdą w życie 30 dni po dniu ogłoszenia ustawy a nawet z dniem następującym po dniu ogłoszenia.