spory sądowe

Home/spory sądowe

Po zmianie prawo spadkowe korzystniejsze dla spadkobierców

Kwiecień 18th, 2015|spory sądowe|

W dniu 6 lutego 2015 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Nowelizacja zmieni dotychczasowe przepisy, które dają spadkobiercom 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o tym, że są oni uprawnieni do spadku, na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku, przyjęciu go z dobrodziejstwem [...]

Dłużnik hipoteczny nie odpowiada za odsetki od odsetek od wierzytelności hipotecznej

Luty 23rd, 2015|spory sądowe|

W dniu 20.02.2015 Sąd Najwyższy, rozpoznając na rozprawie skargę kasacyjną złożoną przez prawników Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, rozstrzygnął istotne zagadnienie prawne dotyczące zakresu odpowiedzialności dłużnika hipotecznego z tytułu odsetek od wierzytelności hipotecznej (sygn. akt V CSK 329/14). Sąd Najwyższy podzielił w całości interpretację przedstawioną przez prawników Kancelarii kwestionującą praktykę [...]

Pełnomocnik zmarłego nie może działać przeciwko interesom spadkobierców

Luty 15th, 2015|spory sądowe|

W dniu 21 stycznia 2015 roku, Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt IV CSK 252/14 wydał postanowienie, z którego wynika, iż pełnomocnik umocowany tuż przed śmiercią mocodawcy nie będzie mógł wykonywać takich czynności, które naruszałyby interesy spadkobierców. W tym konkretnym przypadku chodziło o dokonanie darowizny całości spadku na rzecz innej osoby. Jak wynika ze [...]

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Luty 15th, 2015|spory sądowe|

Dnia 18 stycznia 2015 r. w życie wejdą znowelizowane przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – nazwane „nowelą antymonopolową”. Dzięki tej nowelizacji Prezes UOKiK będzie miał prawo do ostrzegania konsumentów przed działalnością konkretnych przedsiębiorców, wobec których wszczęte zostało postępowanie i postawiony zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ostrzeżenia te będą publikowane na bieżąco na oficjalnych [...]

Sądy nie wiedzą jakie odsetki ustawowe zasądzać

Grudzień 1st, 2014|spory sądowe, Warto wiedzieć|

Od dnia 9 października 2014 roku w Polsce obowiązuje nowa stopa lombardowa, która to określa cenę, po jakiej bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Jej wysokość, która określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej, jest najniższa od czasu zmiany ustroju w 1989 roku i wynosi 3,0% w skali roku. Zmiana wysokości stopy [...]

Źle wypełnione recepty nie mogą być podstawą do żądania przez NFZ zwrotu kosztów leków refundowanych, jeżeli były one faktycznie potrzebne pacjentowi

Grudzień 1st, 2014|spory sądowe, Warto wiedzieć|

Dnia 14 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt I CSK 633/13 uchylił wyrok Sądu Okręgowego, w którym zasądzono od lekarza kwotę około 60 tys. zł na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, tytułem zwrotu kosztów refundacji leków, wykupionych na podstawie błędnie wypełnionych recept. W niniejszej sprawie powództwo przez NFZ zostało wytoczone przeciwko 90-letniemu [...]

Natychmiastowa wykonalność wyroków wydanych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej

Październik 31st, 2014|postępowanie egzekucyjne, spory sądowe, Warto wiedzieć|

W dniu 14 października 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który został przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Jak donosi oficjalny komunikat, założeniem nowej ustawy jest, aby orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a [...]

Czy można przerywać bieg terminu przedawnienia w nieskończoność?

Październik 18th, 2014|spory sądowe|

Zgodnie z przepisem art. 123 § 1 pkt 1) kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Zarówno doktryna jak również orzecznictwo polskich sądów [...]

Wyroki z klauzulą wykonalności sprzed nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) z dnia 7 lipca 2013 roku nie będą musiały zawierać numeru PESEL dłużnika

Sierpień 29th, 2014|spory sądowe|

Dzięki nowelizacji rozporządzenia określającego treść klauzuli wykonalności, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, klauzula, która zostaje nadana wyrokom wydanym w sprawach toczących się przed nowelizacją przepisów kpc z dnia 7 lipca 2013 roku nie będzie musiała zawierać numerów PESEL oraz NIP stron. Dzięki zeszłorocznej noweli wprowadzonej do kpc podawanie numeru PESEL bądź NIP ma zapobiegać pomyłkom, które [...]

Do zasiedzenia własności nieruchomości nie można doliczać okresu władania nią przez użytkownika wieczystego

Sierpień 26th, 2014|spory sądowe|

Taki wniosek płynie z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 roku (sygn. akt: III CZP 8/14), co ostatecznie rozstrzyga zagadnienie okresów władania podlegających sumowaniu przy nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie. Z przedstawionego w uchwale stanu faktycznego wynikało, iż wnioskodawca na podstawie warunkowej umowy sprzedaży uzyskał prawo użytkowania nieruchomości gruntowych należących do gminy oraz [...]

Szkolenie