prawo pracy

Home/prawo pracy

Odprawa pieniężna dla pracownika rozwiązującego umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków

Sierpień 20th, 2015|prawo pracy, Temat tygodnia|

W dniu 2 lipca 2015 roku Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III PZP 4/15) w sprawie uprawnienia pracownika do nabycia odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy [...]

Zmiany w zasiłkach dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Sierpień 15th, 2015|prawo pracy, slider|

Od 1 listopada 2015 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące zmian w sposobie wyliczania podstaw zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców. Prezydent Bronisław Komorowski, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: „Obecny stan prawny sprzyja powstawaniu nadużyć, szczególnie wśród [...]

Wyższe składki ZUS dla członków zarządu spółek kapitałowych w związku zawartym kontraktem menedżerskim

Lipiec 6th, 2015|prawo pracy|

Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 17 czerwca 2015 r. (sygn. akt III UZP 2/15), rozwiał pojawiające się w orzecznictwie rozbieżności dotyczące kwalifikacji prawnej kontraktów menedżerskich w kontekście wysokości składek na ubezpieczenie społeczne naliczanych z tytułu takich umów. W rozpoznawanej sprawie spółka akcyjna z członkami zarządu zawierała umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (tzw. kontrakty [...]

Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego dotyczący klauzul o zakazie konkurencji

Maj 24th, 2015|prawo pracy|

W najnowszym orzeczeniu z dnia 11 lutego 2015 r. (sygn. I PK 123/14) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę. Nie zmienia tego nawet wpisanie takiej klauzuli do umowy o pracę. Sąd [...]

Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie wstępnych badań lekarskich

Maj 10th, 2015|prawo pracy|

Nareszcie doczekaliśmy się ułatwień w procedurze kierowania na wstępne badania lekarskie. 1 kwietnia 2015 r. weszła bowiem w życie od dawna oczekiwana przez pracodawców nowelizacja zmieniająca treść art. 229 kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi zasadami badaniom wstępnym nie będą podlegać osoby, które zmieniają pracodawcę, ale przedstawią nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (tzn. uzyskane na podstawie [...]

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie wymaga dla swej skuteczności wskazania przez Pracodawcę przyczyny

Luty 1st, 2015|prawo pracy, Temat tygodnia|

Pracodawca może wypowiedzieć, a nawet odstąpić od umowy o zakazie konkurencji nie podając przyczyn takiej decyzji, co powoduje zwolnienie pracownika z przewidzianego umową zakazu, a ponadto uwolnienie się pracodawcy od obowiązku zapłaty odszkodowania, tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r. sygn. akt I PK 86/14. Początkowo w orzecznictwie Sądu Najwyższego [...]

Czwarta ustawa deregulacyjna wprowadzi zmiany w Kodeksie pracy dotyczące wstępnych badań lekarskich pracowników

Grudzień 28th, 2014|prawo pracy, Temat tygodnia|

24 listopada 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, czyli tzw. czwartą transzę deregulacyjną. Ustawa wejdzie w życie już z dniem 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które wejdą w życie 1 kwietnia 2015 roku. Zmiany w Kodeksie pracy poszerzą krąg osób zwolnionych z obowiązku określonego [...]

Przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia w umowach na czas określony zawartych pod rządami ustawy antykryzysowej, skutkuje zawarciem umowy na czas nieokreślony z mocy prawa

Grudzień 28th, 2014|prawo pracy|

Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów, w uchwale z dnia 23 września 2014 r. III PZP 2/14, jednoznacznie stwierdził, że przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 [...]

Określenie daty niewypłacalności pracodawcy

Październik 4th, 2014|prawo pracy|

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I PK 4/14) uznał, że data wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie wniosku o ogłoszenia upadłości pracodawcy jest datą powstania niewypłacalności pracodawcy. Do tej pory stanowisko judykatury nie było w tym zakresie jednorodne, często sądy uznawały, że datą niewypłacalności pracodawcy jest data złożenia [...]

Planowane zmiany w przepisach dotyczących umów na czas określony

Październik 2nd, 2014|prawo pracy|

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w prawie pracy w zakresie przepisów dotyczących umów na czas określony. Modyfikacja zasad wypowiadania umów tego rodzaju jest uzasadniona z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13. Trybunał uznał, że przepis, zgodnie z którym umowę na czas określony trwającą dłużej [...]

Szkolenie