m.owczarczyk

Home/Marta Owczarczyk

About Marta Owczarczyk

Marta Owczarczyk
m.owczarczyk@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Zamówień Publicznych

Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych w 2016 roku

Grudzień 27th, 2015|slider, zamówienia publiczne|

Pragniemy poinformować, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE w sprawie kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie zmieni się także wartość średniego kursu złotego w stosunku do euro i wynosić będzie 4,1749. Obecnie kurs złotego w stosunku do euro wynosił 4,2249. [...]

Wykonawco pamiętaj – nie wszystkie dokumenty można uzupełnić !

Sierpień 18th, 2015|slider, zamówienia publiczne|

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm., dalej jako „PZP”), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy [...]

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Maj 24th, 2015|inne, zamówienia publiczne|

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 605 w dniu 4 maja 2015 r. Nowelizacja wprowadza [...]

Obowiązek zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej

Grudzień 1st, 2014|zamówienia publiczne|

Ustawa Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) (dalej jako „PZP”) w art. 46 ust. 1 stanowi, iż zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została [...]

Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Listopad 15th, 2014|prawo upadłościowe|

Zgodnie z postanowieniami art. 1091 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (dalej jako „KC”) prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z [...]

Wadliwe pełnomocnictwo także podlega uzupełnieniu jako brak formalny odwołania do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej

Październik 31st, 2014|zamówienia publiczne|

Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) w art. 187 ust.3 stanowi, iż jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 PZP, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania [...]

Upadłość konsumencka po zmianach

Październik 1st, 2014|prawo upadłościowe|

Pragniemy poinformować, iż w dniu 19 września 2014 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (www.orka.sejm.gov.pl), dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej tj. dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak wskazuje Ministerstwo [...]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – KOLEJNE ZMIANY

Sierpień 28th, 2014|Warto wiedzieć, zamówienia publiczne|

Ustawodawca w ostatnim czasie nie ułatwia życia zamawiający i wykonawcą. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm., dalej jako „PZP”) kolejny raz doczeka się nowelizacji. W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona przez Sejm [...]

Oferta a czyn nieuczciwej konkurencji

Lipiec 23rd, 2014|zamówienia publiczne|

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) (art. 2 pkt 7a) jest nacelowane na wybór najkorzystniejszej oferty. W systemie zamówień publicznych oferta jest istotnym elementem toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego też ważną kwestia pozostają okoliczności [...]

Szkolenie